એમ્મા લિટલ-પેંગેલી — CP નિર્ધારણ — 26 ઑક્ટોબર

  • પ્રકાશિત: 2 નવેમ્બર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2C

એમ્મા લિટલ-પેંગેલી દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 26 ઓક્ટોબર

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો