ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਜਾਂਚ 28 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਡੀਊਲ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਗਵਾਹਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ.

ਜਾਂਚ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਸੁਣਵਾਈਆਂ

ਟੈਸਟ, ਟਰੇਸ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ (ਮੌਡਿਊਲ 7) - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

  • ਤਾਰੀਖ਼: 27 ਜੂਨ 2024
  • ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਟੈਸਟ, ਟਰੇਸ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ (ਮੋਡਿਊਲ 7)
  • ਕਿਸਮ:

ਮੋਡੀਊਲ 7 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ) 27 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।


ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ

ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਸ ਕੇਅਰਰਜ਼ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਤਾਰੀਖ਼: 10 ਜੂਨ 2024

ਜਾਂਚ ਅੱਪਡੇਟ: ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਮੋਡੀਊਲ 8 'ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ'

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ, ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

  • ਤਾਰੀਖ਼: 21 ਮਈ 2024

ਬੇਲਫਾਸਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ 2ਸੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

  • ਤਾਰੀਖ਼: 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ:

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ

ਸਾਡੀ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਮੌਡਿਊਲ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।