ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਚੇਅਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਪਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।