Pagsubaybay sa Rekomendasyon

Ang page na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa proseso ng pagsubaybay sa rekomendasyon ng Covid-19 Inquiry.


Panloob na Pagsubaybay sa Mga Rekomendasyon sa Pagtatanong

Inaasahan ng Tagapangulo na ang lahat ng tinatanggap na rekomendasyon ay aaksyunan at ipinatupad sa isang napapanahong paraan. 

Sa interes ng transparency at pagiging bukas, hinihiling ng Inquiry na ang institusyong responsable para sa bawat rekomendasyon ay mag-publish ng mga hakbang na kanilang gagawin bilang tugon at ang timetable para sa paggawa nito.

Maliban kung iba ang nakasaad, dapat gawin ito ng mga institusyon sa loob ng anim na buwan pagkatapos mailathala ang rekomendasyon. Ang Inquiry ay sumang-ayon sa isang panloob na proseso upang matiyak ang epektibong pagsubaybay sa mga tinatanggap na rekomendasyon, na nakadetalye sa ibaba.

Proseso ng pagsubaybay

Susulat ang Inquiry sa institusyon na humihiling dito na i-publish ang tugon nito sa loob ng susunod na tatlong buwan.

Kung ang isang tugon ay hindi nai-publish, ang Inquiry ay magpapadala ng karagdagang liham na humihiling sa institusyon na mag-publish ng isang tugon sa lalong madaling panahon.

Kung hindi nai-publish ang isang tugon, magpapadala ang Inquiry ng ikatlong liham na nagsasaad ng pagkabigo ng Inquiry na hindi pa nai-publish ng institusyon ang tugon nito. Ipapahayag ng Inquiry sa publiko na sumulat ito sa institusyon.

Kung hindi nai-publish ang isang tugon, hihilingin ng Inquiry na itakda ng institusyon ang kanilang mga dahilan kung bakit hindi ito ginawa. Ipapahayag sa publiko ng Inquiry na hiniling nito ang impormasyong ito at ang natanggap na tugon ay ilalathala sa website ng Inquiry.