Monitro Argymhellion

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am broses monitro argymhellion Ymchwiliad Covid-19.


Monitro Argymhellion yr Ymchwiliad yn Fewnol

Mae'r Cadeirydd yn disgwyl i'r holl argymhellion a dderbynnir gael eu gweithredu a'u gweithredu mewn modd amserol. 

Er mwyn sicrhau tryloywder a didwylledd, mae'r Ymchwiliad yn gofyn i'r sefydliad sy'n gyfrifol am bob argymhelliad gyhoeddi'r camau y bydd yn eu cymryd mewn ymateb a'r amserlen ar gyfer gwneud hynny.

Oni nodir yn wahanol, dylai sefydliadau wneud hyn o fewn chwe mis i gyhoeddi'r argymhelliad. Mae'r Ymchwiliad wedi cytuno ar broses fewnol i sicrhau bod yr argymhellion a dderbyniwyd yn cael eu monitro'n effeithiol, a nodir isod.

Proses fonitro

Bydd yr Ymchwiliad yn ysgrifennu at y sefydliad yn gofyn iddo gyhoeddi ei ymateb o fewn y tri mis nesaf.

Os na chaiff ymateb ei gyhoeddi, bydd yr Ymchwiliad yn anfon llythyr pellach yn gofyn i'r sefydliad gyhoeddi ymateb yn fuan.

Os na chyhoeddir ymateb, bydd yr Ymchwiliad yn anfon trydydd llythyr yn nodi siom yr Ymchwiliad nad yw'r sefydliad wedi cyhoeddi ei ymateb eto. Bydd yr Ymchwiliad yn datgan yn gyhoeddus ei fod wedi ysgrifennu at y sefydliad.

Os na fydd ymateb wedi'i gyhoeddi, bydd yr Ymchwiliad yn gofyn i'r sefydliad nodi ei resymau dros beidio â gwneud hynny. Bydd yr Ymchwiliad yn datgan yn gyhoeddus ei fod wedi gofyn am y wybodaeth hon a bydd yr ymateb a dderbynnir yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Ymchwiliad.