Informacja o ochronie prywatności


Dochodzenie w sprawie Covid-19 w Wielkiej Brytanii to niezależne badanie publiczne utworzone w celu zbadania reakcji Wielkiej Brytanii na pandemię Covid-19 i jej wpływu oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Niniejsze zawiadomienie określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

Kim jesteśmy

Jesteśmy niezależnym zespołem badawczym, sponsorowanym przez Urząd Rady Ministrów. Jesteśmy administratorem danych.

Korzystamy również z usług dostawców, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu UK Covid-19 Enquiry.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Przetwarzamy dane w szeregu celów związanych z zapytaniem UK Covid-19 (Zapytanie). Obejmują one:

 • w celu zebrania dowodów dla dochodzenia
 • komunikowania się z zewnętrznymi interesariuszami lub zainteresowanymi stronami, w tym urzędnikami, dziennikarzami, świadkami i członkami społeczeństwa
 • w celu uzyskania opinii obywateli, parlamentarzystów oraz przedstawicieli organizacji i firm na temat Zapytania, w tym w odniesieniu do zakresu zadań Zapytania
 • obsługi strony internetowej Zapytania
 • zajmować się korespondencją publiczną
 • aby odpowiedzieć na żądania ochrony danych od osób fizycznych
 • w celu przekazania opinii publicznej informacji o Zapytaniu za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych
 • aby przekazać Ci dalsze informacje na temat Zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać te wiadomości e-mail (aktualizacje e-mailem)

Jakie dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, które możesz nam przekazać w związku z Zapytaniem:

 • W odniesieniu do dowodów do Dochodzenia: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, stanowisko, pracodawca, opinie, informacje na temat zdrowia, wyroki skazujące i wszelkie inne poufne informacje, które dobrowolnie przekazujesz o sobie lub innych.
 • W odniesieniu do komunikacji zewnętrznej: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, stanowisko (jeśli zostały podane przez Ciebie) i pracodawca (jeśli zostały podane przez Ciebie).
 • W odniesieniu do konsultacji (w tym ćwiczeń ze słuchu): imię i nazwisko, adres, adres e-mail, stanowisko (jeśli zostały podane przez Ciebie) i pracodawca (jeśli zostały podane przez Ciebie), a także opinie. Możemy również przetwarzać dane wrażliwe, takie jak informacje o stanie zdrowia, pochodzeniu etnicznym, wyrokach skazujących i wszelkie inne informacje, które dobrowolnie przekazujesz o sobie lub innych. Możemy również przetwarzać dodatkowe informacje biograficzne respondentów lub osób trzecich, jeśli jest to dobrowolne.
 • W odniesieniu do naszej strony internetowej: analityka dotycząca sposobu korzystania z naszej strony. W większości przypadków dane te nie będą danymi osobowymi, ponieważ nie będziemy w stanie zidentyfikować poszczególnych użytkowników serwisu.
 • W odniesieniu do korespondencji publicznej: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, szczegóły wszelkich wątpliwości poruszonych w Twojej korespondencji oraz wszelkie inne informacje, które dobrowolnie przekazujesz o sobie lub innych. Możemy również przetwarzać dane szczególnej kategorii lub dane dotyczące wyroków skazujących, jeśli dobrowolnie udzielisz takich informacji.
 • W odniesieniu do aktualizacji e-mailowych: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • W odniesieniu do żądań ochrony danych od osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, żądanie, dokumenty potrzebne do weryfikacji tożsamości.
 • W odniesieniu do kanałów mediów społecznościowych: imiona i nazwiska, adresy e-mail, zdjęcia, filmy, uchwyty w mediach społecznościowych, opinie i wszelkie inne dane przekazane dobrowolnie, w tym wrażliwe dane osobowe.

Jaka jest nasza podstawa prawna do wykorzystywania Twoich danych?

W przypadku większości przetwarzanych przez nas danych osobowych podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e) brytyjskiego RODO). W tym przypadku zadaniem Zapytania jest wypełnienie jego zakresu zadań.

W odniesieniu do kanałów mediów społecznościowych: Jeżeli publikujemy dane osobowe związane z działalnością rządu, naszą podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych ( Artykuł 6 ust. 1 lit. e RODO Wielkiej Brytanii). Gdy przetwarzamy dane osobowe generowane przez użytkowników mediów społecznościowych, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda użytkownika na to (art. 6 ust. 1 lit. a brytyjskiego RODO).

W odniesieniu do aktualizacji wiadomości e-mail: podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Zapytania, a mianowicie wypełnienie jego zakresu obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO Wielkiej Brytanii) oraz Twoja zgoda na otrzymywanie tych Aktualizacji wiadomości e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a) brytyjskiego RODO).

W odniesieniu do wniosków osób fizycznych o ochronę danych: podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Wrażliwe dane osobowe (zwane również danymi szczególnej kategorii) to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe lub przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Podstawą prawną przetwarzania wszelkich wrażliwych danych osobowych lub danych dotyczących wyroków skazujących, jeżeli je otrzymujemy, jest to, że jest to niezbędne ze względu na ważny interes publiczny do wykonywania funkcji powierzonej danej osobie na mocy ustawy lub wykonywania funkcja Ministra Korony (paragraf 6, załącznik 1, ustawa o ochronie danych z 2018 r.). Ta funkcja polega na pracy Zapytania w celu wypełnienia jego zakresu zadań.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Ponieważ Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszej infrastrukturze IT, będą one udostępniane naszym podmiotom przetwarzającym dane, które zarządzają i udostępniają formularz internetowy, w którym dobrowolnie przekazujesz informacje do wykorzystania w Zapytaniu, świadczą usługi analityki internetowej (w tym analizy dotyczące naszego formularza internetowego , na przykład agregowanie danych i dostarczanie spostrzeżeń/trendów), usługi hostingu internetowego, usługi zarządzania konsultacjami oraz usługi zarządzania i przechowywania wiadomości e-mail i dokumentów (takie jak usługi ułatwiające wysyłanie wiadomości e-mail, jeśli zarejestrowałeś się, aby je otrzymywać).

W odniesieniu do dowodów: wszelkie dowody zebrane na potrzeby dochodzenia zostaną udostępnione pełnomocnikowi ds. dochodzenia, uznanym przedstawicielom prawnym osób fizycznych i organów korporacyjnych wyznaczonych jako główni uczestnicy dochodzenia, członkom komisji dochodzeniowej, Kancelarii Rady Ministrów, poprzez zapewnienie im Usługi IT, Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane (takie jak dostawcy infrastruktury lub usług IT), Publiczność za pośrednictwem strony internetowej zapytania lub opublikowanych raportów zgodnie z art. 25 ustawy z 2005 r. (w stosownych przypadkach).

W odniesieniu do konsultacji (w tym słuchania): W przypadku, gdy osoby przesyłają odpowiedzi, nasz dostawca usług badawczych i analitycznych przeanalizuje otrzymane odpowiedzi, aby dostarczyć informacji do Zapytania i pomóc nam w wypełnieniu naszego Zakresu zadań i obowiązków. Opublikujemy również odpowiedzi takich osób, ale nie będziemy ich publicznie identyfikować. Dołożymy wszelkich starań, aby usunąć wszelkie informacje, które mogą prowadzić do ich identyfikacji. Odpowiedzi nadesłane przez organizacje lub przedstawicieli organizacji zostaną opublikowane. Odpowiedzi poszczególnych osób mogą być również udostępniane innym dochodzeniom Covid-19 prowadzonym na mocy ustawy (w celu poinformowania o tym dochodzeniu), departamentom rządowym, organizacjom sektora publicznego i odpowiednim stronom trzecim w ramach innych organów publicznych w całej Wielkiej Brytanii, aby pomóc w opracowaniu polityki. Możemy również udostępniać dane odpowiednim agencjom/organom, jeśli mamy jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa.

W odniesieniu do korespondencji publicznej: Twoje dane mogą być udostępniane innym organom publicznym lub zdecentralizowanym administracjom, jeśli jest to konieczne i aby udzielić Ci pełnej odpowiedzi. Twoje dane mogą być udostępniane innym organom publicznym, zdecentralizowanym administracjom, urzędom okręgów wyborczych lub partiom politycznym, jeśli konieczne jest przekazanie korespondencji do bardziej odpowiedniego organu w celu uzyskania odpowiedzi. Twoje informacje mogą być udostępniane Twojemu MP, jeśli piszą w Twoim imieniu.

W odniesieniu do kanałów mediów społecznościowych: Wszelkie dane osobowe udostępniane na platformach mediów społecznościowych będą udostępniane tym dostawcom mediów społecznościowych. Wszelkie dane osobowe udostępniane na platformach społecznościowych są upubliczniane, chyba że zastosowano ustawienia prywatności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W odniesieniu do dowodów: Dane osobowe zebrane w ramach postępowania dowodowego będą przechowywane przez Postępowanie do czasu zakończenia Postępowania. Po zakończeniu dochodzenia niektóre dane osobowe będące w posiadaniu dochodzenia zostaną – jeśli zostaną uznane za część dokumentacji historycznej – przekazane w celu bezterminowego przechowywania akt dochodzenia przez Archiwa Narodowe zgodnie z Ustawą Publiczną Records Act 1958. Dane osobowe, które nie są wymagane do celów archiwizacji, zostaną zniszczone.

W odniesieniu do komunikacji: Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w celu kontaktowania się z osobami pełniącymi określone role, a po opuszczeniu tych ról informacje zostaną zaktualizowane lub usunięte. Powinno to odbywać się co najmniej raz w roku.

W odniesieniu do konsultacji (w tym słuchania): opublikowane informacje będą zasadniczo przechowywane przez czas nieokreślony, ponieważ informacje te mają wartość historyczną. Obejmuje to na przykład dane osobowe przedstawicieli organizacji. Odpowiedzi od osób fizycznych będą przechowywane w możliwej do zidentyfikowania formie przez trzy lata kalendarzowe po zakończeniu konsultacji.

W odniesieniu do strony internetowej: dane analityczne będą przechowywane przez 2 lata, które automatycznie odnawiają się po ponownym zaakceptowaniu plików cookie.

W odniesieniu do korespondencji publicznej: dane osobowe zawarte w korespondencji są zazwyczaj usuwane po upływie 3 lat kalendarzowych od daty wysłania korespondencji lub zamknięcia lub zakończenia sprawy. Jednak korespondencja publiczna może być przechowywana, jeśli jest na tyle istotna, że powinna być przechowywana dla celów historycznych.

W odniesieniu do wniosków o ochronę danych od osób fizycznych: dane osobowe przechowywane w związku z wnioskami o ochronę danych będą przechowywane przez Zapytanie przez okres do dwóch lat od daty ostatniego kontaktu. Dokumenty użyte do weryfikacji tożsamości zostaną usunięte po zweryfikowaniu tożsamości.

W odniesieniu do kanałów mediów społecznościowych: Nasze posty w mediach społecznościowych będą przechowywane przez czas nieokreślony jako część historii. Dane publikowane na platformach społecznościowych przez użytkowników końcowych pozostaną do momentu ich usunięcia przez użytkownika mediów społecznościowych.

W odniesieniu do aktualizacji e-mailem: nie dłużej niż 2 lata po zamknięciu zapytania.

W przypadku gdy dane osobowe nie zostały pozyskane od Ciebie

Twoje dane osobowe mogły zostać przez nas pozyskane od respondenta na konsultację lub korespondenta lub udostępnione nam przez inne Zapytanie Covid-19.

Dane kontaktowe zewnętrznych interesariuszy lub zainteresowanych stron mogły zostać uzyskane ze źródeł publicznych, w tym z Internetu lub ich pracodawców.

Jakie są moje prawa?

 • Masz prawo zażądać informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zażądać kopii tych danych osobowych.
 • Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania wszelkich nieścisłości w Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie oświadczenia uzupełniającego.
 • Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie ma już podstaw do ich przetwarzania.
 • Masz prawo w pewnych okolicznościach (na przykład, gdy kwestionowana jest dokładność) zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje prawa mogą podlegać wyjątkom lub ograniczeniom. Zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.

Gdzie są przechowywane moje dane osobowe?

Ponieważ Twoje dane osobowe są przechowywane w naszej infrastrukturze IT i udostępniane naszym podmiotom przetwarzającym dane, mogą być przesyłane i bezpiecznie przechowywane poza Wielką Brytanią. W takim przypadku będzie podlegać równoważnej ochronie prawnej poprzez decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub wykorzystanie odpowiednich dokumentów umownych, takich jak międzynarodowa umowa o przekazywaniu danych.

Jak się z nami skontaktować

Administratorem Twoich danych osobowych jest UK Covid-19 Enquiry Office. Dane kontaktowe administratora danych to: contact@covid19.public-inquiry.uk

Wszelkie wątpliwości związane z prywatnością i ochroną danych można zgłaszać do inspektora ds. ochrony danych w Wielkiej Brytanii ds. Covid-19. Inspektor ochrony danych zapewnia niezależne porady i monitorowanie wykorzystania danych osobowych przez Zapytanie.

Dane kontaktowe brytyjskiego inspektora ochrony danych ds. Covid-19: dpo@covid19.public-inquiry.uk

Skargi i odwołania

Jeśli złożyłeś już do nas skargę i nie jesteś zadowolony z wyniku, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO). ICO jest organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych w Wielkiej Brytanii.

Z Komisarzem ds. Informacji można się skontaktować pod adresem: Biuro Komisarza ds. Informacji, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

0303 123 1113 lub icocasework@ico.org.uk

Jakakolwiek skarga do Komisarza ds. Informacji pozostaje bez uszczerbku dla Twojego prawa do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.

Recenzja

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio sprawdzone w listopadzie 2022 r.