Cwestiynau Cyffredin


Agwedd

Sut bydd yr Ymchwiliad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r cyhoedd?

Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi diweddariadau am ei waith, gan gynnwys dyddiadau modiwlau a gwrandawiadau, i'w wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Sut bydd yr Ymchwiliad yn dysgu am effeithiau'r pandemig?

Bydd yr Ymchwiliad yn comisiynu ei ymchwil ei hun i effeithiau'r pandemig a bydd hefyd yn ceisio arbenigwyr fydd yn cynhyrchu adroddiadau i'w hystyried yng ngwrandawiadau'r Ymchwiliad.

Gall pobl rannu eu profiad o'r pandemig gyda'r Ymchwiliad trwy ymarfer gwrando'r Ymchwiliad, mae rhagor o fanylion, yn ogystal â sut i gymryd rhan ar gael yn Mae Pob Stori O Bwys.

Modiwlau

Sut fydd datganoli yn effeithio ar yr Ymchwiliad?

Bydd Ymchwiliad Covid-19 y DU yn edrych ar ymdrin â'r pandemig yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac mae hyn yn cynnwys materion cadwedig a datganoledig.

Mae Ymchwiliad ar wahân yn digwydd yn yr Alban, fydd yn mesur meysydd lle mae polisi wedi'i ddatganoli i Lywodraeth yr Alban, fel yr amlinellir yn ei Gylch Gorchwyl. Bydd Ymchwiliad y DU yn gweithio ag Ymchwiliad yr Alban i osgoi dyblygu tystiolaeth a chanfyddiadau lle'n bosibl.

Beth yw modiwl?

Bydd yr Ymchwiliad yn rhannu ei ymchwiliadau yn adrannau, neu fodiwlau, sydd â phynciau gwahanol. Bydd hyn yn sicrhau bod gan ymchwiliadau'r Ymchwiliad ddigon o ehangder a dyfnder. Ceir rhagor o wybodaeth am ymchwiliadau'r Ymchwiliad ar hyn tudalen am strwythur yr Ymchwiliad.

Sawl modiwl fydd?

Mae'r Ymchwiliad wedi cyhoeddi tri modiwl hyd yn hyn: 1) Gwytnwch, cynllunio a pharodrwydd ledled y DU, 2) Gwneud penderfyniadau gwleidyddol craidd, a 3) System gofal iechyd.

Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi modiwlau pellach drwy gydol 2023. Mae'n debygol y bydd y rhain yn ymdrin â materion 'system' ac 'effaith' gan gynnwys; brechlynnau, y sector gofal, caffael, profi ac olrhain, busnes y llywodraeth ac ymatebion ariannol ledled y DU; anghydraddoldebau iechyd, addysg, gwasanaethau cyhoeddus, y sector cyhoeddus.

Bydd pob modiwl yn ymchwilio i faterion ledled y DU, gan gynnwys yng ngweinyddiaethau datganoledig yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Gwrandawiadau

Pryd fydd y gwrandawiadau'n dechrau?

Cynhaliodd yr Ymchwiliad ei wrandawiad rhagarweiniol cyntaf ar gyfer Modiwl 1, ar 4 Hydref 2022, a bydd gwrandawiadau cyhoeddus tystiolaethol ar gyfer y Modiwl hwn yn dechrau ym mis Mai 2023.

Bydd gwrandawiadau rhagarweiniol a chyhoeddus yn parhau i gael eu cynnal ar gyfer Modiwlau eraill trwy gydol 2023. Gellir dod o hyd i union ddyddiadau ac amseroedd ar gyfer gwrandawiadau a gwrandawiadau rhagarweiniol sydd ar ddod ar hafan yr Ymchwiliad..

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwrandawiadau rhagarweiniol a chyhoeddus?

Mae gwrandawiad rhagarweiniol yn wrandawiad gweithdrefnol lle mae penderfyniadau am y weithdrefn ar gyfer cynnal y gwrandawiadau cyhoeddus yn cael eu gwneud. Mewn gwrandawiadau cyhoeddus bydd yr Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth yn ffurfiol, yn cynnwys gan dystion o dan lw.

Sut mae'r cyhoedd yn gallu dilyn gwrandawiad rhagarweiniol?

Bydd ffrwd fyw o'r gwrandawiadau rhagarweiniol ar gael i'r cyhoedd ar oediad o dri munud trwy sianel YouTube yr Ymchwiliad, ac yn cael ei uwchlwytho ar ôl y gwrandawiadau. Bydd yr Ymchwiliad hefyd yn cyhoeddi trawsgrifiad o'r gwrandawiad ar ei wefan.

Bydd rhai gwrandawiadau rhagarweiniol ar-lein yn unig, tra bydd eraill ar gael i'w mynychu'n bersonol, darganfod mwy trwy archwilio gwrandawiadau.

Ble bydd gwrandawiadau tystiolaeth Modiwl 1 yn cael eu cynnal?

Bydd y gwrandawiadau tystiolaeth ar gyfer Modiwl 1 yn cael eu cynnal yng nghanolfan wrandawiadau Covid-19 yn Dorland House, Paddington, W2.

Yn cymryd rhan

Ydw i'n cael cyflwyno tystiolaeth i'r Ymchwiliad?

Mae’r Ymchwiliad wedi’i sefydlu’n ffurfiol o dan Ddeddf Ymchwiliadau (2005), ac mae bellach yn y broses o gasglu tystiolaeth. Bydd yr Ymchwiliad yn cysylltu â'r rhai y mae eu hangen arno i ddarparu tystiolaeth.

Gall pobl rannu eu profiad o'r pandemig gyda'r Ymchwiliad trwy ymarfer gwrando'r Ymchwiliad, mae rhagor o fanylion, yn ogystal â sut i gymryd rhan ar gael yn Mae Pob Stori O Bwys.

Beth Mae Pob Stori'n Bwysig?

Mae Pob Stori o Bwys yw teitl y broses y bydd yr Ymchwiliad yn ei sefydlu i roi cyfle i bobl ddweud wrthym am eu profiadau heb fod yn ffurfioldeb rhoi tystiolaeth neu fynychu gwrandawiad cyhoeddus. Bydd y profiadau hyn yn cael eu coladu, eu dadansoddi a'u bwydo i mewn i'r gwrandawiadau cyfreithiol trwy adroddiad cryno. Ceir rhagor o fanylion, yn ogystal â sut i gymryd rhan yn Mae Pob Stori O Bwys.

Cyfranogwyr Craidd

Ga i fod yn Gyfranogwr Craidd?

Mae Cyfranogwr Craidd yn berson, sefydliad neu fudiad sydd â diddordeb penodol yng ngwaith yr Ymchwiliad, ac mae ganddo rôl ffurfiol wedi'i diffinio gan ddeddfwriaeth. Mae gan Gyfranogwyr Craidd hawliau arbennig ym mhroses yr Ymchwiliad. Mae'r rhain yn cynnwys derbyn dogfennaeth, cael eu cynrychioli a gwneud cyflwyniadau cyfreithiol, awgrymu cwestiynau a derbyn hysbysiad ymlaen llaw am adroddiad yr Ymchwiliad. Nid oes angen i chi fod yn Gyfranogwr Craidd i ddarparu tystiolaeth i'r Ymchwiliad.

Ga i fod yn Gyfranogwr Craidd?

Bydd yr Ymholiad yn agor modiwlau gwahanol i unigolion wneud cais i fod yn Gyfranogwyr Craidd trwy gydol ei oes. Mae rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i fod yn Gyfranogwr Craidd ar gael yn y Protocol Cyfranogwr Craidd.