Hygyrchedd


Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Ymchwiliad Covid-19 sydd ar gael yn https://covid19.public-inquiry.uk yn ogystal ag arolwg ar gael yn https://www.everystorymatters.co.uk.

Mae’r wefan hon a’r arolwg yn cael eu rhedeg gan dîm Ymholiad Covid-19 y DU. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r gwasanaethau hyn. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • chwyddo i mewn hyd at 400% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver).

Rydym hefyd wedi gwneud y wefan a thestun yr arolwg mor syml â phosibl i'w deall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon neu arolwg mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y gwasanaethau hyn. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni yn:

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus gyda'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Cydraddoldeb (EASS).

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon ac nad ydych yn hapus gyda'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn gallwch gysylltu â'r Comisiwn Cydraddoldebau Gogledd Iwerddon sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) (y 'rheoliadau hygyrchedd') yng Ngogledd Iwerddon.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae’r Ymchwiliad wedi ymrwymo i wneud ei wefan a gwasanaethau gwe eraill yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Nid yw'r wefan hon a gwasanaethau gwe eraill yn bodloni'r holl feini prawf llwyddiant perthnasol hyd at ac yn cynnwys lefel AA o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) fersiwn 2.1.

Byddwn yn ceisio datrys unrhyw broblemau a gewch wrth ddefnyddio'r gwasanaethau hyn cyn gynted â phosibl.

Peidio â chydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae dwy rownd ar wahân o brofion hygyrchedd mewnol yn erbyn meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 wedi'u cynnal ar y wefan a'r arolwg 'Rhannu eich profiad', ac mae'r holl faterion hysbys a ddatgelwyd hyd at a thu hwnt i lefel AA wedi'u datrys. Nid yw hyn yn golygu na fydd problem i rai gyda llywio tudalennau'r gwasanaethau neu ddefnyddio eu swyddogaethau.

 • Efallai na fydd rhai dogfennau PDF ar wefan yr Ymchwiliad yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr. Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â'r Ymholiad gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir isod a byddwn yn anelu at ddarparu fformat arall.

Mae Pob Stori O Bwys

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys dwy nodwedd sy'n eich galluogi i gynhyrchu dogfennau PDF.

 1. Arbed ac ailddechrau eich cyflwyniad i'r Ymchwiliad
  Os nad ydych am gwblhau'r ffurflen ar yr un pryd am unrhyw reswm, gallwch ddewis creu dolen unigryw. Mae'r ddolen honno'n caniatáu ichi ddychwelyd i'r gwasanaeth am y tair wythnos nesaf. Gellir lawrlwytho dogfen PDF sy'n cynnwys y ddolen unigryw hon. Darperir opsiynau ychwanegol i arbed eich dolen unigryw.
 2. Cadw copi o'ch cyflwyniad gorffenedig i'r Ymchwiliad
  Ar ôl i chi gwblhau'r ffurflen, byddwch yn cael yr opsiwn i lawrlwytho copi o'ch cyflwyniad mewn dogfen PDF. Mae'r PDF hefyd yn cynnwys copi o wybodaeth arall a gyflwynir ar dudalen 'diolch' y gwasanaeth. Gan gynnwys eich cod tynnu'n ôl unigryw a gwybodaeth am wasanaethau cymorth sydd ar gael.

Problemau hysbys gyda'r dogfennau PDF hyn a gynhyrchwyd

Mae tri mater hysbys:

 1. Nid yw iaith wedi'i nodi
 2. Mae gan rai elfennau y tag anodi anghywir
 3. Nid yw dolenni yn cynnwys disgrifiadau amgen

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn parhau i archwilio opsiynau i wneud y dogfennau PDF hyn yn fwy hygyrch. Bydd canllawiau ar hygyrchedd y dogfennau PDF a gynhyrchir yn cael eu diweddaru wrth i faterion gael eu datrys.

Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau wrth lywio'r gwasanaethau hyn neu ddefnyddio eu swyddogaethau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 21 Ionawr 2022 a chafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 23 Mai 2023. Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 24 Ebrill 2023. Cynhaliwyd y prawf gan Digital Accessibility Centre ar 24 Ebrill 2023. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 22 Mai 2023 gan y DU Tîm Ymholiadau Covid-19. Profwyd yr arolwg uchod ddiwethaf ar 24 Ebrill 2023.