Cymorth


Os yw hi'n argyfwng arnoch chi

Os yw hi'n argyfwng arnoch chi a’ch bod yn methu â'ch cadw eich hun yn ddiogel, neu'n meddwl am hunan-niweidio neu hunanladdiad ac y gallech chi fynd ati i gyflawni hyn, ystyriwch yr opsiynau brys canlynol:

  • Ewch i unrhyw ysbyty neu adran damweiniau ac achosion brys neu drefnu apwyntiad brys â'ch meddyg teulu
  • Ffoniwch 999 a gofynnwch am ambiwlans neu am gyngor iechyd pan nad yw'n argyfwng ffoniwch y GIG ar 111.
  • Os oes angen cymorth brys arnoch ond nad ydych am gysylltu â'r gwasanaeth iechyd, ffoniwch linell gymorth 24/7 y Samariaid ar 116 123.

Sefydliadau cymorth

Rydym yn deall bod y pandemig wedi effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd, ac y gallai'r broses o ymchwilio i'r pandemig greu trallod i chi, yn enwedig wrth ddarparu'ch profiadau i'r Ymchwiliad.

Mae nifer o sefydliadau wedi'u rhestru isod a all ddarparu cymorth ar wahanol faterion. Cysylltwch ag un ohonynt os bydd angen help arnoch.

Y Samariaid

Mae'r Samariaid ar gael unrhyw bryd, ddydd a nos, os ydych chi'n ei chael hi'n anodd. Gallwch chi gysylltu am unrhyw beth sy'n eich poeni, ni waeth pa mor fawr neu fach y mae'r broblem yn teimlo. Mae'r Samariaid yno i wrando, heb farnu, na rhoi pwysau ac yn eich helpu i weithio drwy'r hyn sydd ar eich meddwl. Eu rhif rhadffôn yw 116123. Gallwch hefyd anfon e-bost atynt yn jo@samaritans.org.

Meddwl

Elusen iechyd meddwl genedlaethol sy'n rhoi cyngor a chymorth i unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl. Mae eu llinell wybodaeth ar gael ar 0300 123 3393.  Os oes gennych nam ar eich clyw neu anhawster siarad, ffoniwch 018001 0300 123 3393 i siarad â Mind drwy Relay UK. Gallwch hefyd ddefnyddio ap NGT Lite. Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, gall Mind ddarparu cyfieithydd.

Perthnasu

Mae Relate yn cynnig cymorth ar gyfer amrywiaeth o faterion gan gynnwys cwnsela ynghylch perthynas, cwnsela teuluoedd, cyfryngu, cwnsela plant, cwnsela pobl ifanc a therapi rhyw. Mae ganddynt nifer o ganolfannau sy'n cynnig gwasanaethau personol ledled y DU yn ogystal â chynnig cwnsela dros y ffôn, e-bost neu sgwrs fyw, y gellir dod o hyd i'r manylion ar eu gwefan.

YoungMinds

Mae YoungMinds yn elusen sy'n ymroddedig i iechyd meddwl pobl ifanc. Maent yn cynnig gwasanaethau i bobl ifanc a rhieni sydd angen cymorth. Gellir dod o hyd i fanylion y cymorth y maent yn ei gynnig ar eu gwefan.

Marie Curie

Gall Marie Curie helpu gyda gwybodaeth ymarferol a chefnogaeth ar bob agwedd ar fywyd gyda salwch terfynol, marw a phrofedigaeth. Rhif eu llinell gymorth yw 0800 090 2309 a ar gael mewn llawer o ieithoedd.

Cymorth Profedigaeth Cruse

Cruse yn elusen brofedigaeth flaenllaw sy'n ceisio sicrhau bod pawb sy'n galaru yn cael yr help sydd ei angen arnynt. Mae gwirfoddolwyr Cruse wedi'u hyfforddi mewn pob math o brofedigaeth a gallant eich helpu i wneud synnwyr o sut rydych chi'n teimlo ar hyn o bryd. Eu rhif ffôn yw 0808 808 1677.

Y Bartneriaeth Profedigaeth Genedlaethol

Mae'r Bartneriaeth Profedigaeth Genedlaethol yn darparu llinell gymorth, atgyfeirio cwnsela a gwasanaeth cyfeillio i bawb sy'n dioddef profedigaeth, galar, colled fyw, problemau iechyd meddwl, a'r rhai y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt. Rhif eu llinell gymorth yw 0800 448 0800.

Tywod

Mae Sands yn bodoli i leihau nifer y babanod sy’n marw ac i gefnogi unrhyw un yr effeithir arno gan farwolaeth babi, cyn, yn ystod neu’n fuan ar ôl genedigaeth, pryd bynnag y digwyddodd hyn ac am gyhyd ag y mae angen cymorth arnynt. Rhif eu llinell gymorth yw 0808 164 3332, gallwch hefyd anfon e-bost at helpline@sands.org.uk.

Child Bereavement UK

Mae Child Bereavement UK yn helpu teuluoedd i ailadeiladu eu bywydau pan fydd plentyn yn galaru neu pan fydd plentyn yn marw. Maen nhw’n cynnig cymorth i blant a phobl ifanc (hyd at 25 oed) pan fydd rhywun sy’n bwysig iddyn nhw wedi marw neu nad oes disgwyl iddyn nhw fyw, a rhieni a’r teulu ehangach pan fydd babi neu blentyn o unrhyw oedran yn marw neu’n marw. Rhif eu llinell gymorth yw 0800 02 888 40. Gallwch gysylltu â nhw drwy e-bost ar helpline@childbereavementuk.org ac maent hefyd yn cael sgwrs ar-lein.

Carers DU

Mae Carers UK yn cefnogi opsiynau i ofalwyr yn y DU, p'un a yw eich ymholiad yn ymwneud â chyllid, cefnogaeth emosiynol neu'ch hawliau fel gofalwr, mae Carers UK yno i ddarparu cefnogaeth ar gyfer eich sefyllfa. Gallwch ofyn am gyngor drwy eu e-bost advice@carersuk.org neu’n uniongyrchol drwy eu llinell gymorth ar 0808 808 7777.

Gwefan NHS Choices

Mae gwefan y GIG yn cynnig canllaw iechyd cyflawn sy'n darparu rhestr helaeth o gyflyrau, symptomau a thriniaethau y mae hefyd yn rhoi cyngor arnynt ynghylch pryd a ble i geisio cymorth orau. Mae cyfran benodol o'r wefan sydd wedi'i dynodi i ddarparu cyngor a gwybodaeth am Covid-19 a'i symptomau.

Covid19Teuluoedd y DU

Mae Covid 19 Families UK yn rhwydwaith cenedlaethol o grwpiau cymorth ledled y DU ar gyfer unrhyw un sydd wedi cael profedigaeth yn ystod y pandemig.

Cefnogaeth Covid Hir

Mae Long Covid Support yn elusen sy’n darparu gwybodaeth, eiriolaeth a chefnogaeth i bobl gyda Long Covid. Eu gweledigaeth yw i bawb y mae Long Covid yn effeithio arnynt gael mynediad at driniaeth a chymorth priodol. Gellir dod o hyd i fanylion y cymorth y maent yn ei gynnig ar eu gwefan.

Teulu CV y DU

Mae UK CV Family yn darparu cymorth i’r rhai sydd wedi’u hanafu neu sydd wedi cael profedigaeth oherwydd y brechlyn Covid-19.

Frontline19

Gwasanaeth annibynnol, cyfrinachol a chenedlaethol rhad ac am ddim yn y DU sy'n darparu cymorth seicolegol i bobl sy'n gweithio yn y GIG ac ar y rheng flaen. Gellir dod o hyd i fanylion am y cymorth y maent yn ei gynnig ar eu gwefan.

Gwarchod

Protect yw elusen chwythu'r chwiban y DU. Maent yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim i'r rhai sydd wedi gweld camymddwyn, risg neu ddrwgweithredu yn y gweithle. Mae manylion am y cymorth y maent yn ei gynnig ar eu gwefan. Gallwch ffonio eu llinell gyngor ar 020 3117 2520, a gallant drefnu dehongli BSL ac amlieithog os oes angen.

Childline

Os ydych chi'n 18 oed neu'n iau, gallwch siarad â Childline am unrhyw beth. Nid oes unrhyw broblem yn rhy fawr nac yn rhy fach. Sgwrsiwch â nhw ar-lein trwy eu gwefan neu ffoniwch nhw ar 0800 1111.

NSPCC

Mae'r NSPCC yn cynnig cymorth therapiwtig i bobl ifanc ac yn gweithio i atal camdriniaeth. Os ydych yn poeni am ddiogelwch plentyn, cysylltwch â nhw ar 0808 800 5000 neu os ydych dan 18 oed a bod angen cymorth arnoch ffoniwch Childline ar 0800 1111. Gallwch gysylltu â nhw gan ddefnyddio SignVideo os ydych yn fyddar neu'n drwm eich clyw.

Meddyliau Ifanc

Mae YoungMinds yn elusen sy'n ymroddedig i iechyd meddwl pobl ifanc. Maent yn cynnig gwasanaethau i bobl ifanc a rhieni sydd angen cymorth. Gellir dod o hyd i fanylion y cymorth y maent yn ei gynnig ar eu gwefan.

Canolbwynt

Elusen sy'n ymroddedig i ddarparu tai a chymorth i bobl ifanc y mae digartrefedd yn dod i'w rhan. Maent yn cynnig gwasanaeth sgwrsio ar-lein sydd ar gael ar eu gwefan yn ogystal â llinell gymorth ar 0808 800 066 Gallant drefnu cyfieithu os byddai'n well gennych siarad mewn iaith heblaw Saesneg.

Cyngor ar Bopeth

Os yw'r pandemig wedi achosi caledi ariannol i chi, mae Cyngor ar Bopeth ar gael i roi cyngor a chymorth. Mae ganddynt lawer o wybodaeth ar eu gwefan neu gellir cysylltu â nhw drwy sgwrs we, ffôn neu yn bersonol yn un o'u swyddfeydd lleol. Gallwch hefyd gysylltu â nhw drwy RelayUK os ydych yn fyddar neu â nam ar eich lleferydd.

StepChange

Elusen sydd â'r nod penodol o ddarparu cyngor a chymorth i'r rhai sy'n cael trafferth â dyled. Maent yn helpu i ddarparu atebion a gwasanaethau yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Mae cyngor ar-lein ar gael ar eu gwefan neu gallwch ffonio'r llinell gymorth ar 0800 138 1111. Gallwch hefyd gysylltu â nhw yn BSL trwy InterpretersLive.

Lloches

Elusen ar gyfer helpu pobl â digartrefedd. Mae ganddynt gyngor ar eu gwefan neu os yw hi'n argyfwng ac na allwch ddod o hyd i rywle i aros ffoniwch nhw ar 0808 800 4444. Gallwch gysylltu â nhw drwy RelayUK os ydych yn fyddar neu â nam ar eich lleferydd, ac mae ganddynt fynediad at gyfieithwyr os oes angen.

Argyfwng

Elusen yw Crisis ar gyfer helpu pobl allan o ddigartrefedd. Maent yn cynnig cymorth, hyfforddiant ac addysg i helpu pobl â thai, iechyd a chyflogaeth. Maent hefyd yn cynnig gwasanaethau rhanbarthol penodol sydd wedi'u rhestru ar eu gwefan.

Canolbwynt

Elusen sy'n ymroddedig i ddarparu tai a chymorth i bobl ifanc y mae digartrefedd yn dod i'w rhan. Maent yn cynnig gwasanaeth sgwrsio ar-lein sydd ar gael ar eu gwefan yn ogystal â llinell gymorth ar 0808 800 066

PACT

Mae'r Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carchardai yn sefydliad cenedlaethol sy'n cynorthwyo carcharorion, pobl sydd ag euogfarnau a'u teuluoedd. Maent yn cynnig cymorth yn y system garchardai, a gall teuluoedd sydd ag anwyliaid sydd wedi'u carcharu gysylltu â'u llinell gymorth ar 0808 808 2003.

Nacro

Elusen sy'n cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys y rhai ar gyfer helpu pobl sy'n ymdrin â'r system gyfiawnder. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar eu gwefan, yn ogystal â mynediad i gyrsiau hyfforddi.

Victim Support

Elusen annibynnol sy'n ymroddedig i'r rhai sydd wedi dioddef trosedd neu ddigwyddiadau trawmatig eraill, maent ar gael i gysylltu â nhw p'un a ydych wedi riportio trosedd ai peidio. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan neu drwy eu gwasanaeth sgwrsio byw. Eu Gellir cyrchu llinell gymorth drwy 08 08 16 89 111 ac mae ganddynt fynediad at gyfieithwyr amlieithog os oes angen. Gallwch gysylltu â nhw trwy RelayUK neu mewn BSL gan ddefnyddio SignLive.

Lloches

Mae Refuge yn ddarparwr arbenigol o wasanaethau cymorth cam-drin domestig yn Lloegr ac yn rhedeg y Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Genedlaethol, sef y porth i gael mynediad at gymorth arbenigol ledled y wlad. Mae sgwrs fyw ar gael ar eu gwefan, yn ogystal â ffurflen we y gallwch ei llenwi a chysylltu â chi ar amser diogel, mae'r Llinell Gymorth ar gael 24/7 ar 0808 2000 247. Gallwch gysylltu â'r llinell gymorth yn BSL gan ddefnyddio SignVideo.

Llinell Gyngor i Ddynion

Elusen sy'n cynnig cyngor a chymorth yn benodol i ddioddefwyr cam-drin domestig gwrywaidd a'r rhai sy'n eu cefnogi gan gynnwys teulu a ffrindiau a gweithwyr rheng flaen. Mae gwasanaethau cymorth e-bost a sgwrsio ar y we ar gael ar eu gwefan ac mae eu llinell gymorth frys ar gael ar 0808 8010327. Gallwch ofyn am gyfieithydd os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf. Os nad ydych yn gallu clywed neu siarad ar y ffôn, gallwch gysylltu â'r llinell gymorth gan ddefnyddio cyfleuster Gwasanaeth Testun y Genhedlaeth Nesaf.

NSPCC

Mae'r NSPCC yn cynnig cymorth therapiwtig i bobl ifanc ac yn gweithio i atal camdriniaeth. Os ydych yn poeni am ddiogelwch plentyn, cysylltwch â nhw ar 0808 800 5000 neu os ydych dan 18 oed a bod angen cymorth arnoch ffoniwch Childline ar 0800 1111.

Y Cyngor Ffoaduriaid

Elusen sy'n gweithio gyda ffoaduriaid a'r rhai sy'n chwilio am loches. Mae eu gwefan yn cynnig amrediad o wasanaethau gan gynnwys mynediad at hybiau rhanbarthol penodol a all gynorthwyo â ffoaduriaid newydd, plant a phobl ifanc, addysg, iechyd ac iechyd meddwl yn ogystal â digartrefedd.

Y Groes Goch Brydeinig

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn cynnig nifer o wasanaethau gan gynnwys y rhai sydd wedi eu hanelu at helpu ffoaduriaid a ffoaduriaid ifanc. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar eu gwefan yn ogystal â gwybodaeth am fynediad i'ch gwasanaethau ffoaduriaid agosaf. Rhif eu llinell gymorth yw 0808 196 3651 a gallant ddarparu cymorth mewn dros 200 o ieithoedd.

ANWELEDIG

Elusen sy'n arbenigo mewn dileu pob math o gaethwasiaeth yn y byd modern, gan ddarparu tai diogel a chymorth mewn cymunedau. Gellir rhoi gwybod am bryderon drwy eu gwefan ac mae llinell gymorth 24/7 ar gael ar 08000 121 700.  Mae ganddynt hefyd fynediad at ddehonglwyr amlieithog.

Rhoi gwybod am gaethwasiaeth modern

Gellir rhoi gwybod i'r llywodraeth am gaethwasiaeth modern drwy eu gwefan neu gallwch ffonio llinell gymorth caethwasiaeth modern ar 0800 0121 700.

Ymddiriedolaeth Gefeilliaid

Mae Twins Trust yn ymroddedig i gefnogi teuluoedd ag efeilliaid, tripledi neu fwy. Maent yn cynnig a gwasanaeth llinell gymorth am ddim ar gyfer unrhyw anghenion gwybodaeth neu gefnogaeth; ffoniwch 0800 138 0509. Gallwch hefyd gael cymorth trwy ffurflen ar-lein.

Mae'r elusen hefyd yn cynnig a gwasanaeth profedigaeth i unrhyw un sydd wedi colli un neu fwy o set o luosrifau, yn ystod neu ar ôl beichiogrwydd.

Yr Ymddiriedolaeth Beichiogrwydd Ectopig

Yr Ymddiriedolaeth Beichiogrwydd Ectopig yn darparu gwybodaeth a chymorth pwrpasol i unrhyw un y mae beichiogrwydd ectopig yn effeithio arnynt. Ymhlith yr adnoddau mae llinell gymorth, cyfnewid e-bost, grwpiau Zoom a fforwm ar-lein a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.  

The Lullaby Trust

The Lullaby Trust yn cynnig cymorth profedigaeth cyfrinachol i unrhyw un y mae marwolaeth sydyn ac annisgwyl baban neu blentyn ifanc yn effeithio arno. Gallwch chi ffonio eu llinell gymorth cymorth profedigaeth ar Rhadffôn 0808 802 6868 neu e-bost support@lullabytrust.org.uk. Mae'r llinell gymorth ar agor rhwng 10am a 2pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 6pm a 10pm ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus.

Llawenydd

Llawenydd yn darparu amrywiaeth o wybodaeth a chymorth i unrhyw un sydd wedi cael babi a anwyd yn gynamserol neu’n sâl. Gweledigaeth Bliss yw bod gan bob babi sy’n cael ei eni’n gynamserol neu’n sâl y siawns orau o oroesi ac ansawdd bywyd, ac wedi gweithio’n ddiflino trwy gydol pandemig Covid-19 i sicrhau bod rhieni’n gallu bod gyda’u babanod yn yr ysbyty trwy gydol eu harhosiad newyddenedigol. Gallwch e-bostio hello@bliss.org.uk am gefnogaeth ynghylch profiadau ar unedau newyddenedigol.

Cymdeithas Camesgor 

Mae'r Gymdeithas Camesgor yn darparu cymorth a gwybodaeth am ddim i unrhyw un y mae camesgor, beichiogrwydd ectopig neu feichiogrwydd molar yn effeithio arnynt. Mae’n cynnig llinell gymorth wedi’i staffio, gwasanaeth sgwrsio byw ac e-bost, grwpiau cymorth gan gymheiriaid – yn bersonol ac ar-lein – a gwefan gynhwysfawr. Ffoniwch 01924 200799 (9am – 4pm, Llun – Gwener) i siarad â gweithiwr cymorth hyfforddedig neu ewch i www.miscarriageassociation.org.uk i ddarganfod mwy.

Cymorth Salwch Beichiogrwydd 

Mae Cymorth Salwch Beichiogrwydd yn darparu gwybodaeth a chymorth i bawb y mae salwch beichiogrwydd yn effeithio arnynt.

Arfau Aching 

Mae'r elusen Aching Arms yn elusen beichiogrwydd a cholled babanod sy'n rhoi eirth cysur i ysbytai a hosbisau, i fydwragedd a nyrsys eu cynnig i rieni mewn profedigaeth yn eu gofal. Ynghyd â’r eirth, mae hefyd yn cynnig gwasanaeth cymorth rhad ac am ddim i rieni ar ôl colli eu babi, boed hynny yn ystod beichiogrwydd, adeg geni neu’n fuan wedi hynny.

NCT

NCT yw elusen fwyaf y DU ar gyfer rhieni. Ein gwefan cyfeirio at gymorth ymarferol ac emosiynol yn ystod beichiogrwydd, genedigaeth a magu plant. Mae ein Llinell Bwydo Babanod yn rhad ac am ddim i bob rhiant a hoffai gael cymorth i fwydo eu babi. Ffoniwch 0300 330 0700 rhwng 8am a hanner nos, bob dydd o'r flwyddyn.

Ymwadiad

Nid yw'r Ymchwiliad yn cymeradwyo'r sefydliadau hyn yn ffurfiol ac nid rhestr gynhwysfawr mo hon o sefydliadau a allai roi cymorth i chi. Rydym yn ymwybodol y gallai sefydliadau eraill fod mewn gwell sefyllfa i'ch helpu chi, ac rydym yn eich annog i gysylltu â lle bynnag rydych chi'n fwyaf cyfforddus o ran dod o hyd i gymorth.