Cymorth


Os yw hi'n argyfwng arnoch chi

Os yw hi'n argyfwng arnoch chi a’ch bod yn methu â'ch cadw eich hun yn ddiogel, neu'n meddwl am hunan-niweidio neu hunanladdiad ac y gallech chi fynd ati i gyflawni hyn, ystyriwch yr opsiynau brys canlynol:

  • Ewch i unrhyw ysbyty neu adran damweiniau ac achosion brys neu drefnu apwyntiad brys â'ch meddyg teulu
  • Ffoniwch 999 a gofynnwch am ambiwlans neu am gyngor iechyd pan nad yw'n argyfwng ffoniwch y GIG ar 111.
  • Os oes angen cymorth brys arnoch ond nad ydych am gysylltu â'r gwasanaeth iechyd, ffoniwch linell gymorth 24/7 y Samariaid ar 116 123.

Sefydliadau cymorth

Rydym yn deall bod y pandemig wedi effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd, ac y gallai'r broses o ymchwilio i'r pandemig greu trallod i chi, yn enwedig wrth ddarparu'ch profiadau i'r Ymchwiliad.

Mae nifer o sefydliadau wedi'u rhestru isod a all ddarparu cymorth ar wahanol faterion. Cysylltwch ag un ohonynt os bydd angen help arnoch.

Y Samariaid

Mae'r Samariaid ar gael unrhyw bryd, ddydd a nos, os ydych chi'n ei chael hi'n anodd. Gallwch chi gysylltu am unrhyw beth sy'n eich poeni, ni waeth pa mor fawr neu fach y mae'r broblem yn teimlo. Mae'r Samariaid yno i wrando, heb farnu, na rhoi pwysau ac yn eich helpu i weithio drwy'r hyn sydd ar eich meddwl. Eu rhif rhadffôn yw 116123.

Meddwl

Elusen iechyd meddwl genedlaethol sy'n rhoi cyngor a chymorth i unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl. Mae eu llinell wybodaeth ar gael ar 0300 123 3393.

Perthnasu

Mae Relate yn cynnig cymorth ar gyfer amrywiaeth o faterion gan gynnwys cwnsela ynghylch perthynas, cwnsela teuluoedd, cyfryngu, cwnsela plant, cwnsela pobl ifanc a therapi rhyw. Mae ganddynt nifer o ganolfannau sy'n cynnig gwasanaethau personol ledled y DU yn ogystal â chynnig cwnsela dros y ffôn, e-bost neu sgwrs fyw, y gellir dod o hyd i'r manylion ar eu gwefan.

YoungMinds

Elusen yw YoungMinds sy'n ymroddedig i iechyd meddwl pobl ifanc. Maent yn cynnig gwasanaethau i bobl ifanc a rhieni y mae arnynt angen cymorth. Gellir dod o hyd i fanylion am y cymorth y maent yn ei gynnig ar eu gwefan.

Marie Curie

Beth bynnag yw eich cwestiwn, gall Marie Curie helpu â gwybodaeth ymarferol a chymorth ar bob agwedd ar fywyd gyda salwch terfynol, marwolaeth a phrofedigaeth. Rhif eu llinell gymorth yw 0800 090 2309.

Cymorth Profedigaeth Cruse

Mae gwirfoddolwyr Cruse wedi'u hyfforddi ym mhob math o brofedigaeth a gallant eich helpu i wneud synnwyr o sut rydych chi'n teimlo ar hyn o bryd. Eu rhif ffôn yw 0808 808 1677.

Y Bartneriaeth Profedigaeth Genedlaethol

Mae'r Bartneriaeth Profedigaeth Genedlaethol yn darparu llinell gymorth, atgyfeirio cwnsela a gwasanaeth cyfeillio i bawb sy'n dioddef profedigaeth, galar, colled fyw, problemau iechyd meddwl, a'r rhai y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt. Rhif eu llinell gymorth yw 0800 448 0800.

Tywod

Mae Sands yn bodoli i leihau nifer y babanod sy’n marw ac i gefnogi unrhyw un yr effeithir arno gan farwolaeth babi, cyn, yn ystod neu’n fuan ar ôl genedigaeth, pryd bynnag y digwyddodd hyn ac am gyhyd ag y mae angen cymorth arnynt.

Child Bereavement UK

Mae Child Bereavement UK yn helpu teuluoedd i ailadeiladu eu bywydau pan fydd plentyn yn galaru neu pan fydd plentyn yn marw. Rydym yn cefnogi plant a phobl ifanc (hyd at 25 oed) pan fydd rhywun sy’n bwysig iddynt wedi marw neu nad oes disgwyl iddo fyw, a rhieni a’r teulu ehangach pan fydd babi neu blentyn o unrhyw oedran yn marw neu’n marw.

Carers DU

Elusen sy'n darparu opsiynau cymorth i ofalwyr yn y DU, a yw'ch ymholiad yn ymwneud â chyllid, cefnogaeth emosiynol neu'ch hawliau yn ofalwr, mae Carers UK yno i ddarparu cymorth i'ch sefyllfa. Gallwch ofyn am gyngor drwy eu he-bost advice@carersuk.org neu'n uniongyrchol drwy eu llinell gymorth ar 0808 808 7777.

Gwefan NHS Choices

Mae gwefan y GIG yn cynnig canllaw iechyd cyflawn sy'n darparu rhestr helaeth o gyflyrau, symptomau a thriniaethau y mae hefyd yn rhoi cyngor arnynt ynghylch pryd a ble i geisio cymorth orau. Mae cyfran benodol o'r wefan sydd wedi'i dynodi i ddarparu cyngor a gwybodaeth am Covid-19 a'i symptomau.

Cymorth Covid

Mae Cymorth COVID yn cynnig cymorth a gwybodaeth am faterion a ddaeth i ran pobl yn ystod y pandemig. Gan gynnwys cymorth profedigaeth a chymorth Covid hir, mae bwletinau rheolaidd yn cael eu postio ar eu gwefan â gwybodaeth am Covid-19.

Frontline19

Gwasanaeth annibynnol, cyfrinachol a chenedlaethol rhad ac am ddim yn y DU sy'n darparu cymorth seicolegol i bobl sy'n gweithio yn y GIG ac ar y rheng flaen. Gellir dod o hyd i fanylion am y cymorth y maent yn ei gynnig ar eu gwefan.

Gwarchod

Protect yw elusen chwythu'r chwiban y DU. Maent yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim i'r rhai sydd wedi gweld camymddwyn, risg neu ddrwgweithredu yn y gweithle. Mae manylion am y cymorth y maent yn ei gynnig ar eu gwefan.

Childline

Os ydych chi'n 18 oed neu'n iau, gallwch siarad â Childline am unrhyw beth. Nid oes unrhyw broblem yn rhy fawr nac yn rhy fach. Sgwrsiwch â nhw ar-lein trwy eu gwefan neu ffoniwch nhw ar 0800 1111.

NSPCC

Mae'r NSPCC yn cynnig cymorth therapiwtig i bobl ifanc ac yn gweithio i atal camdriniaeth. Os ydych yn poeni am ddiogelwch plentyn, cysylltwch â nhw ar 0808 800 5000 neu os ydych dan 18 oed a bod angen cymorth arnoch ffoniwch Childline ar 0800 1111.

Meddyliau Ifanc

Elusen yw YoungMinds sy'n ymroddedig i iechyd meddwl pobl ifanc. Maent yn cynnig gwasanaethau i bobl ifanc a rhieni y mae arnynt angen cymorth. Gellir dod o hyd i fanylion am y cymorth y maent yn ei gynnig ar eu gwefan.

Canolbwynt

Elusen sy'n ymroddedig i ddarparu tai a chymorth i bobl ifanc y mae digartrefedd yn dod i'w rhan. Maent yn cynnig gwasanaeth sgwrsio ar-lein sydd ar gael ar eu gwefan yn ogystal â llinell gymorth ar 0808 800 066

Cyngor ar Bopeth

Os yw'r pandemig wedi achosi caledi ariannol i chi, mae Cyngor ar Bopeth ar gael i roi cyngor a chymorth. Mae ganddynt lawer o wybodaeth ar eu gwefan neu gellir cysylltu â nhw drwy sgwrs we, ffôn neu yn bersonol yn un o'u swyddfeydd lleol.

StepChange

Elusen sydd â'r nod penodol o ddarparu cyngor a chymorth i'r rhai sy'n cael trafferth â dyled. Maent yn helpu i ddarparu atebion a gwasanaethau yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Mae cyngor ar-lein ar gael ar eu gwefan neu gallwch ffonio'r llinell gymorth ar 0800 138 1111.

Lloches

Elusen ar gyfer helpu pobl â digartrefedd. Mae ganddynt gyngor ar eu gwefan neu os yw hi'n argyfwng ac na allwch ddod o hyd i rywle i aros ffoniwch nhw ar 0808 800 4444.

Argyfwng

Elusen yw Crisis ar gyfer helpu pobl allan o ddigartrefedd. Maent yn cynnig cymorth, hyfforddiant ac addysg i helpu pobl â thai, iechyd a chyflogaeth. Maent hefyd yn cynnig gwasanaethau rhanbarthol penodol sydd wedi'u rhestru ar eu gwefan.

Canolbwynt

Elusen sy'n ymroddedig i ddarparu tai a chymorth i bobl ifanc y mae digartrefedd yn dod i'w rhan. Maent yn cynnig gwasanaeth sgwrsio ar-lein sydd ar gael ar eu gwefan yn ogystal â llinell gymorth ar 0808 800 066

PACT

Mae'r Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carchardai yn sefydliad cenedlaethol sy'n cynorthwyo carcharorion, pobl sydd ag euogfarnau a'u teuluoedd. Maent yn cynnig cymorth yn y system garchardai, a gall teuluoedd sydd ag anwyliaid sydd wedi'u carcharu gysylltu â'u llinell gymorth ar 0808 808 2003.

Nacro

Elusen sy'n cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys y rhai ar gyfer helpu pobl sy'n ymdrin â'r system gyfiawnder. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar eu gwefan, yn ogystal â mynediad i gyrsiau hyfforddi.

Victim Support

Elusen annibynnol ar gyfer y rhai sydd wedi dioddef trosedd neu ddigwyddiadau trawmatig eraill, maent ar gael i gysylltu â nhw os ydych wedi rhoi gwybod am drosedd neu beidio. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan a gellir cael mynediad i'w llinell gymorth drwy 08 08 16 89 111.

Lloches

Darparwr arbenigol gwasanaethau cymorth cam-drin domestig yn Lloegr yw Refuge ac mae'n rhedeg y Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Genedlaethol, sef y porth i gael gafael mewn cymorth arbenigol ledled y wlad. Mae sgwrs fyw ar gael ar eu gwefan, yn ogystal â ffurflen we y gallwch ei llenwi ac y gellir cysylltu â chi ar adeg ddiogel, mae'r Llinell Gymorth ar gael 24/7 ar 0808 2000 247.

Llinell Gyngor i Ddynion

Elusen sy'n cynnig cyngor a chymorth yn benodol i ddioddefwyr cam-drin domestig gwrywaidd a'r rhai sy'n eu cefnogi gan gynnwys teulu a ffrindiau a gweithwyr rheng flaen. Mae gwasanaethau cymorth e-bost a sgwrsio ar y we ar gael ar eu gwefan ac mae eu llinell gymorth frys ar gael ar 0808 8010327.

NSPCC

Mae'r NSPCC yn cynnig cymorth therapiwtig i bobl ifanc ac yn gweithio i atal camdriniaeth. Os ydych yn poeni am ddiogelwch plentyn, cysylltwch â nhw ar 0808 800 5000 neu os ydych dan 18 oed a bod angen cymorth arnoch ffoniwch Childline ar 0800 1111.

Y Cyngor Ffoaduriaid

Elusen sy'n gweithio gyda ffoaduriaid a'r rhai sy'n chwilio am loches. Mae eu gwefan yn cynnig amrediad o wasanaethau gan gynnwys mynediad at hybiau rhanbarthol penodol a all gynorthwyo â ffoaduriaid newydd, plant a phobl ifanc, addysg, iechyd ac iechyd meddwl yn ogystal â digartrefedd.

Y Groes Goch Brydeinig

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn cynnig nifer o wasanaethau gan gynnwys y rhai sydd wedi eu hanelu at helpu ffoaduriaid a ffoaduriaid ifanc. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar eu gwefan yn ogystal â gwybodaeth am fynediad i'ch gwasanaethau ffoaduriaid agosaf.

ANWELEDIG

Elusen sy'n arbenigo mewn dileu pob math o gaethwasiaeth yn y byd modern, gan ddarparu tai diogel a chymorth mewn cymunedau. Gellir rhoi gwybod am bryderon drwy eu gwefan ac mae llinell gymorth 24/7 ar gael ar 08000 121 700.

Rhoi gwybod am gaethwasiaeth modern

Gellir rhoi gwybod i'r llywodraeth am gaethwasiaeth modern drwy eu gwefan neu gallwch ffonio llinell gymorth caethwasiaeth modern ar 0800 0121 700.

Ymddiriedolaeth Gefeilliaid

Mae Twins Trust yn ymroddedig i gefnogi teuluoedd ag efeilliaid, tripledi neu fwy. Maent yn cynnig a gwasanaeth llinell gymorth am ddim ar gyfer unrhyw anghenion gwybodaeth neu gefnogaeth; ffoniwch 0800 138 0509.

Mae'r elusen hefyd yn cynnig a gwasanaeth profedigaeth i unrhyw un sydd wedi colli un neu fwy o set o luosrifau, yn ystod neu ar ôl beichiogrwydd.

Yr Ymddiriedolaeth Beichiogrwydd Ectopig

Yr Ymddiriedolaeth Beichiogrwydd Ectopig yn darparu gwybodaeth a chymorth pwrpasol i unrhyw un y mae beichiogrwydd ectopig yn effeithio arnynt. Ymhlith yr adnoddau mae llinell gymorth, cyfnewid e-bost, grwpiau Zoom a fforwm ar-lein a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.  

The Lullaby Trust

The Lullaby Trust yn cynnig cymorth profedigaeth cyfrinachol i unrhyw un y mae marwolaeth sydyn ac annisgwyl baban neu blentyn ifanc yn effeithio arno. Os hoffech chi’r cyfle i siarad yn rhydd, cyhyd ag y bo angen, gyda gwrandäwr sympathetig a llawn cydymdeimlad os gwelwch yn dda. ffoniwch ein llinell gymorth cymorth profedigaeth ar Rhadffôn 0808 802 6868 neu e-bost support@lullabytrust.org.uk. Mae'r llinell gymorth ar agor rhwng 10am a 2pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 6pm a 10pm ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus.

Llawenydd

Llawenydd yn darparu ystod o wybodaeth a chymorth i unrhyw un sydd wedi cael babi yn gynamserol neu'n sâl. Gweledigaeth Bliss yw bod gan bob babi sy’n cael ei eni’n gynamserol neu’n sâl y siawns orau o oroesi ac ansawdd bywyd, a buom yn gweithio’n ddiflino drwy gydol y pandemig Covid-19 i sicrhau bod rhieni’n gallu bod gyda’u babanod yn yr ysbyty drwy gydol eu harhosiad newyddenedigol. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch o ran eich profiad ar uned newyddenedigol, anfonwch e-bost hello@bliss.org.uk.

Ymwadiad

Nid yw'r Ymchwiliad yn cymeradwyo'r sefydliadau hyn yn ffurfiol ac nid rhestr gynhwysfawr mo hon o sefydliadau a allai roi cymorth i chi. Rydym yn ymwybodol y gallai sefydliadau eraill fod mewn gwell sefyllfa i'ch helpu chi, ac rydym yn eich annog i gysylltu â lle bynnag rydych chi'n fwyaf cyfforddus o ran dod o hyd i gymorth.